Новости проекта
Перенос и удаление уроков
Внесение изменений в личные данные
Поздравляем с Днем учителя!
Голосование
С какой целью люди принимают наркотики?
Всего 80 человек
Голосование
Заете ли Вы, кокой вред здоровью наносит употребление наркотиков?
Всего 89 человек
Голосование
Каковы причины употребления наркотиков?
Всего 80 человек
Голосование
Знеете ли Вы, что такое наркомания?
Всего 81 человек
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 88 человек

Метадычная скарбонка

Дата: 17 мая 2018 в 14:08, Обновлено 17 мая 2018 в 18:56
Автор: Гарист Н. А.

Вучэбна-трэніровачныя тэсты па беларускай мове

5 клас

1. Лексіка і фразеалогія

2. Сінтаксіс і пунктуацыя

3. Фанетыка і графіка

6 клас

1. Дзеяслоў

2. Займеннік

3. Лічэбнік

4. Назоўнік

5. Прыметнік

7 клас

1. Выклічнік

2. Дзеепрыметнік

3. Дзеепрыслоўе

4. Злучнік

5. Прыназоўнік

6. Прыслоўе

7. Часціца

8 клас

1. Адасобленыя члены сказа

2. Аднасастаўныя сказы 

3. Азначэнне

4. Акалічнасць

5. Дапаўненне

6. Падзел дэфармаванага тэксту на сказы

7. Пераклад з адметнымі беларускімі словазлучэннямі

8. Прыдатак як разнавіднасць азначэння

9. Сказы з аднароднымі членамі

10. Сказы са звароткамі

11. Словазлучэнне

12. Словазлучэнне. Просты сказ

13. Двухсастаўныя сказы

9 клас

1. Бяззлучнікавы складаны сказ

2. Выніковая тэтавая работа

3. Праверачная работа па беларускай мове

4. Простая мова і дыялог

5. Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай

6. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі

7. Складаназалежныя сказы

8. Складаназлучаны сказ

9. Складаныя сказы з роднымі відамі сувязі частак

10. Пераклад

11. Праверачная работа па беларускай мове

12. Простая мова і дыялог

13. Складаны сказ(рознаўзроўневыя заданні)

14. Тэкст для аналізу біяграфіі

10 клас

1. Лексіка

2. Марфемная будова слова

3. Словазлучэнне і сказ у тэксце

4. Стылістычныя магчымасці лексікі і фразеалогіі

5. Фанетыка

6. Функцыянальная стылістыка

7. Арфаэпічныя, акцэнталагічныя і арфаграфічныя нормы

8. Марфалагічныя нормы

9. Назоўнік

10. Прыметнік

11. Стылістычныя магчымасці лексікі  і фразеалогіі

12. Фанетыка і арфаэпія

11 клас

1. Арфаэпічныя, акцэнталагічныя і арфаграфічныя нормы

2. Марфалагічныя нормы

3. Назоўнік

4. Прыметнік

5. Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы

6. Культура маўлення

7. Пунктуацыя

8. Складаны сказ

Вучэбна-трэніровачныя тэсты па беларускай літаратуры

5 клас

1. Выніковы тэст па літаратуры

2. Загадкі

3. М.Лынькоў. Пра смелага ваяку Мішку

4. Патрыятычная песня

5. А. Кудравец. Цітаўкі

6. Апавяданне Я. Коласа Крыніца

7. Легенды Нарач, Пестунь

8. М.Лужанін. Добры хлопец Дзік

9. М.Лынькоў. Васількі

10. У.Караткевіч. Былі ў мяне мядзведзі

11. У. Караткевіч. Нямоглы бацька(тэст)

12. У. Караткевіч. Нямоглы бацька

6 клас

1. А.Васілевіч. Сябры

2. Апавяданне "Алені" І.Пташнікава

3. В.Адамчык. Салодкія яблыкі

4. Заключны ўрок па беларускай літаратуры

5.Зямля мая - зялены дом

6. І.Пташнікаў. Алені

7. К.Чорны. Насцечка

8. Літаратурная песня

9. Міфы

10. Народныя песні

11. Падагульняльны ўрок

12. Покліч мінулых стагоддзяў

7 клас

1. В.Быкаў. Незагойная рана

2. Выніковыя тэставыя заданні па літаратуры

3. М.Лупсякоў. Мэры Кэт

4. У. Караткевіч. Зямля пад белымі крыламі

5. Я.Купала. Курган

6. Я.Брыль. Сірочы хлеб

8 клас

1. Абагульняльны тэст

2. В.Быкаў. Жураўліны крык

3. В.Карамазаў. Дзяльба кабанчыка

4. Выніковы тэст

5. Г.Далідовіч. Губаты

6. "Дзяльба кабанчыка" В. Карамазава

7. Інтымная лірыка

8. Камедыя Я.Купалы "Паўлінка"

9. Класічныя жанры і формы лірыкі

10. Народныя песні. Грамадзянская лірыка

11. Пейзажная лірыка

12. У.Караткевіч. Паром на бурнай рацэ

13.Філасофская лірыка

14. В.Быкаў.Дажыць да світання

15. В.Быкаў. Жураўліны крык(тэхнакарты)

16. У. Караткевіч. Паром на бурнай рацэ

9 клас

1. В.Дунін-Марцінкевіч. Пінская шляхта

2. К.Вераніцын. Тарас на Парнасе

3. Літаратура Сярэднявечча

4. Літаратура эпохі Адраджэння

5. Творчасць Максіма Багдановіча

6. Творчасць Я.Коласа

7. Тэст па беларускай літаратуры за курс базавай школы

8. Энеіда навыварат

9. Я.Колас. У палескай глушы

10. Я.Купала. Бандароўна. Раскіданае гняздо

11. Я.Купала. Лірыка

12. Беларускія асветнікі і пісьменнікі

13. Я. Купала. Бандароўна

14. Паэма Я.Купалы “Бандароўна” (тэставае заданне, 9 клас)

10 клас

1. Аркадзь Куляшоў.

2. І.Мележ. Людзі на балоце

3. К.Крапіва. Хто смяецца апошнім

4. К.Чорны. Пошук будучыні

5. У.Караткевіч. Каласы пал сярпом тваім 

6. М.Гарэцкі. Роднае карэнне

7. Выніковая тэставая работа па беларускай літаратуры

8. З. Бядуля. Бондар

9. М. Зарэцкі. Ворагі

11 клас

1. А.Дудараў. Князь Вітаўт

2. В.Быкаў. Знак бяды(тэхн. карты)

3. В.Быкаў. Знак бяды

4. В.Быкаў. Сотнікаў(тэхн. карты)

5. В.Быкаў. Сотнікаў

6. Г.Марчук. Давыд-гарадоцкія каноны

7. Генрых Бёль

8. І.Навуменка. Сямнаццатай вясной

9. І.Навуменка. Хлопцы самай вялікай вайны

10. І.Чыгрынаў. "Дзівак з Ганчарнай..." і "На чацвёртым годзе вайны"

11. І.Шамякін. Непаўторная вясна

12. І.Шамякін. Сэрца на далоні

13. М. Стральцоў. На чацвёртым годзе вайны

14. М. Стральцоў. "Сена на асфальце" і "На чацвёртым годзе вайны"

15. М. Стральцоў. Сена на асфальце

16. Ніл Гілевіч. Родныя дзеці

17. Рыгор Барадулін

18. Сучасная беларуская драматургія

19. Сучасная беларуская паэзія 

20. Сучасная беларуская проза

21. І.Вярцінскі. Песня пра хлеб

22. І. Чыгрынаў. Дзівак з ганчарнай вуліцы

23. І. Чыгрынаў. Дзівак з ганчарнай вуліцы... І ў ціхім тумане

24. Сямнаццатай вясной. І.Навуменка

25. Я. Брыль. Momento mori

26. Я.Янішчыц

Кантрольныя работы

1. Кантрольна-вымяральныя матэрыялы

2. Кантрольная тэставая работа, 8 клас

3. Кантрольная тэставая работа, 9 клас

4. Кантрольная тэставая работа, 10 клас

5. Кантрольная тэставая работа, 11 клас

6. Кантрольны тэст, 8 клас

Матэрыялы часопісаў

Метадычныя часопісы

Факультатыўныя заняткі 

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.